اطلاعیه ها و اخبار آموزشی اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

در خصوص ارسال شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور در سال ۱۳۹۵

در خصوص ارسال شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور در سال ۱۳۹۵؛ فرآیند اجرایی و کاربرگ های اصلاح شده پیوست شده استلازم به توضیح است مندرجات فوق در وبگاه معاونت آموزشی جهت استفاده داوطلبان ثبت گردیده است.

فرایند اجرایی و کاربرگ های اصلاح شده