اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

دستورالعمل جدید آموزشی دانشگاه تهران، ویژه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

دستورالعمل جدید آموزشی دانشگاه تهران، ویژه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸