دوره های انرژی و محیط زیست

دوره های انرژی و محیط زیست


سرفصلهای مربوط به دوره های انرژی و محیط زیست:

 

بهینه سازی جریان انرژی

قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک

ممیزی انرژی در سیستم های ساختمانی

ممیزی انرژی در تجهیزات و سیستم های صنعتی

مدلسازی انرژی

 


دوره های آموزشی