دوره های محیط زیست طبیعی

دوره های محیط زیست طبیعی


دوره های محیط زیست طبیعی:

 

آشنایی با اصول حفاظت نوین مناطق

شناسایی، جمع آوری و مراحل حفظ نمونه جهت ایجاد بانک ژن

آشنایی با تئوری های رده بندی

زیست شناسی حفاظت ‐ اندازه گیری تنوع گونه ای

جغرافیای زیستی و فیلوژنی ( مقدماتی)

 


دوره های آموزشی