دوره های مدیریت و مهندسی پسماند

دوره های مدیریت و مهندسی پسماند


دوره های مدیریت و مهندسی پسماند

 

اصول و مبانی امحاء زائدات خطرناک

مبانی مواد زائد جامد

پسماند خطرناک

مهندسی و بازیافت انرژی پسماندها

جمع آوری و حمل و نقل پسماندها

 

 


دوره های آموزشی