دوره های مهندسی محیط زیست

دوره های مهندسی محیط زیست


سرفصلهای دوره های مهندسی محیط زیست:

 

عناصر فلزی سنگین در محیط زیست

هیدروشیمی- هیدرولوژی ایزوتوپی

شناخت و کنترل آلودگی های محیط زیست

آمار زیست محیطی

روش های اندازه گیری نوین فیزیک و شیمیایی آب

 


دوره های آموزشی