دوره های HSE

دوره های HSE


دوره های ایمنی، بهداشت و محیط زیست:

 

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

 ایمنی در صنایع نساجی ، غذایی و کشاورزی

ایمنی ماشین آلات صنعتی

 مبانی ایمنی و بهداشت کار

آموزش علمی – کاربردی ایمنی و بهداشت در محل صنعت

ایمنی کار در آزمایشگاه

 


دوره های آموزشی