- پنج‌شنبه، ۱ فروردین ۱۳۹۸

تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا) تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

اطلاعیه جلسه دفاع اطلاعیه جلسه دفاع

رابطه سرمایه اجتماعی با رفتار مسئولانه محیط زیستی دانش آموزان در مدارس. مطالعه موردی: مدرسه راضیه شکرایی (یکشنبه 1397/10/9 )

نام دانشجو:  خدیجه جوادی میاب 

رشته تحصیلی:  محیط زیست گرایش آموزش

عنوان پایان نامه: رابطه سرمایه اجتماعی با رفتار مسئولانه محیط زیستی دانش آموزان در مدارس. مطالعه موردی: مدرسه راضیه شکرایی

اساتید راهنما:   دکتر جواد امیری و دکتر تورج نصرآبادی    

استاد مشاور: -------------

تاریخ دفاع: یکشنبه 1397/10/9 

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو