نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ریاست-تلفن

ریاست-تلفن


حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
دکتر علیرضا نورپور رئیس دانشکده      
فاطمه نعیمی رئیس دفتر 66404647 3156 66407719