نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ریاست-تلفن

ریاست-تلفن


حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
دکتر مجتبی اردستانی رئیس دانشکده      
  مسئول دفتر 66404647 3156 66407719