اخبار گروه مهندسی محیط زیست اخبار گروه مهندسی محیط زیست

زمان انجام مصاحبه دکترا - گروه مهندسی محیط زیست

۱- زمان انجام مصاحبه ورودی دکترای تخصصی برای سال ۱۳۹۶:

الف - رشته مهندسی سیستم‌های انرژی- گرایش انرژی و محیط زیست روز شنبه مورخ ۱۷/‏۰۴/‏۱۳۹۶ 

برشته مهندسی محیط زیست- گرایش منابع آب روز شنبه مورخ ۱۷/‏۰۴/‏۱۳۹۶ 

جرشته مهندسی محیط زیست- گرایش آب و فاضلاب روز یکشنبه مورخ ۱۸/‏۰۴/‏۱۳۹۶ 

درشته مهندسی محیط زیست- گرایش مواد زائد جامد روز یکشنبه مورخ ۱۸/‏۰۴/‏۱۳۹۶ 

هرشته مهندسی محیط زیست- گرایش آلودگی هوا روز یکشنبه مورخ ۱۸/‏۰۴/‏۱۳۹۶ 

 

۲- مواد امتحان کتبی:

الف - رشته مهندسی سیستم‌های انرژی- گرایش انرژی و محیط زیست: تحلیل سیستم‌های انرژی- بهینه‌سازی جریان انرژیانرژی و محیط زیست  

برشته مهندسی محیط زیست- گرایش منابع آب: مدیریت کیفی منابع آب- هیدرودینامیک آب‌های سطحی- روش‌های تعیین بار آلودگی در محیط‌های آبی

جرشته مهندسی محیط زیست- گرایش آب و فاضلابتصفیه آبتصفیه فاضلاب- فرایندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی در تصفیه آب و فاضلاب

درشته مهندسی محیط زیست- گرایش مواد زائد جامد: پسماند خطرناک- بازیافت- مدیریت پسماند

هرشته مهندسی محیط زیست- گرایش آلودگی هوا: سنجش و ارزیابی آلاینده‌های هواکنترل انتشارآلاینده‌ها از منابع ساکن- مدل‌سازی آلودگی هوا