اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

« بازگشت

زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی در نیمسال اول سال تحصیلی  94-93 از روز شنبه مورخ 93/9/15 لغایت روز چهارشنبه مورخ  93/9/28 می باشد. شایان ذکر است چنانچه دانشجویان در زمان مقرر اقدام به انجام ارزشیابی ننمایند امکان  ثبت نام برای نیمسال دوم 94-93 رانخواهند داشت و مسئولیتی متوجه اداره آموزش دانشکده نمی باشد.