اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

« بازگشت

زمان ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی1394 ازتاریخ 1394/6/16 لغایت 1394/6/21

زمان ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی1394 ازتاریخ 1394/6/16 لغایت 1394/6/21


نظربه اینکه ثبت نام حضوری دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1394 ازتاریخ 16/6/1394 لغایت 21/6/1394 ازساعت 8صبح لغایت 15:30 می باشد ، خواهشمنداست درتاریخ های مذکوردردانشکده حضوربهم رسانید.