- جمعه، ۳ اسفند ۱۳۹۷

اطلاعیه جلسه دفاع اطلاعیه جلسه دفاع

شبیه سازی عددی اثر ترکیب گازهای طبیعی بر آلودگی و مصرف سوخت در موتورهای احتراق داخلی (شنبه 29/10/1397 ساعت 14)

نام دانشجو:  مهیار عابدی 

رشته تحصیلی:  مهندسی سیستم های انرژی- گرایش انرژی و محیط زیست

عنوان پایان نامه: شبیه سازی عددی اثر ترکیب گازهای طبیعی بر آلودگی و مصرف سوخت در موتورهای احتراق داخلی

اساتید راهنما:   دکتر اشرفی – دکتر صلواتی زاده

استاد مشاور: ------------

تاریخ دفاع: شنبه 29/10/1397  ساعت 14

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو