اخبار گروه برنامه ریزی مدیریت وآموزش محیط زیست

شرایط دفاع از رساله (قابل توجه دانشجویان دکتری برنامه ریزی)

شرایط دفاع از رساله (قابل توجه دانشجویان دکتری برنامه ریزی)


 

شرایط جهت دفاع رساله

توضیحات

زمان اجرایی شدن

 1

برگزاری جلسه پیش دفاع

با حضور هیئت داوران

جهت دانشجویانی که از نیمسال دوم 95 - 94 قصد دفاع از رساله را دارند.

2

یک مقاله ISI

مقاله آنلاین شده (Online)

یا

مقاله چاپ شده (Published)

جهت دانشجویانی که از ابتدای نیمسال اول 96 - 95 قصد دفاع از رساله را دارند.

3

یک مقاله علمی - پژوهشی

مقاله پذیرفته شده (Accepted)