- جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

اطلاعیه جلسه دفاع

شناسایی و بررسی رابطه ترکیبات عالی نیمه فرار (S.VOCs) در آب و رسوبات خلیج فارس (مطالعه موردی: در نواحی بندرعباس و جزیره قشم) (یکشنبه 1397/11/28 ساعت 8)

نام دانشجو:  فاطمه آشوری زینی 

رشته تحصیلی: علوم محیط زیست

عنوان پایان نامه: شناسایی و بررسی رابطه ترکیبات عالی نیمه فرار (S.VOCs) در آب و رسوبات خلیج فارس (مطالعه موردی: در نواحی بندرعباس و جزیره قشم)

اساتید راهنما:   دکتر پرداختی

استاد مشاور: دکتر محمدعلی زاهد

تاریخ دفاع: یکشنبه 1397/11/28  ساعت 8

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو