نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شناسنامه

شناسنامه


شناسنامه مجله

 

این مجله زیر نظر اساتید و پژوهشگران صاحب نام داخل و خارج کشور به چاپ می رسد.

مدیر مسئول: جناب آقای دکتر عبدالرضا کرباسی

سردبیر: جناب آقای دکتر محمد علی عبدلی

کارشناس مجله: خانم رویا انصاری