اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دکتری

شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دکتری


به پیوست شیوه نامه ا جرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دکتری در سال ۱۳۹۵؛ بانضمام  فرمها  و کاربرگ های موردنیاز قرارگرفته است.

 

فرایند فرصت مطالعاتی

فرم تعهد کارمندی

فرم وثیقه

مدارک فرصت مطالعاتی