اخبار گروه برنامه ریزی مدیریت وآموزش محیط زیست اخبار گروه برنامه ریزی مدیریت وآموزش محیط زیست

ضرورت شرکت در نشست های علمی و سخنرانی ها (قابل توجه دانشجویان دکتری برنامه ریزی)

ضروری است دانشجویان محترم موارد ذیل را تا قبل از تاریخ دفاع مد نظر قرار دهند:

 

  • شرکت در نشست های علمی ماهانه اعضای گروه از ابتدای نیمسال اول سال تحصیلی 96-95
  • ارائه حداقل یک سخنرانی علمی در ارتباط با موضوع رساله
  • ارائه گزارش پیشرفت علمی شش ماهه در موعد مقرر.

* (زمان جلسات توسط دفتر گروه اطلاع رسانی خواهد شد.)