نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طراحی-الگوی ارائه دروس

طراحی-الگوی ارائه دروس


 

الگوی ارائه دروس

 

 

          نیمسال اول

 

نام درس

تعداد واحد

نوع واحد

1

کارگاه طراحی محیط 1

3

اصلی

2

مبانی طراحی محیط

2

اصلی

3

طراحی فنی محیط

2

اصلی

4

هنر باغسازی ایرانی

2

اصلی

5

پیش نیاز  1 (سمینار روش تحقیق)

2

پیش نیاز

6

پیش نیاز  2 (کاربرد رایانه در طراحی محیط (GIS کاربردی) )

2

پیش نیاز

جمع واحد

13

 

 

           نیمسال دوم

 

نام درس

تعداد واحد

نوع واحد

1

طراحی محیط با گیاه

2

اصلی

2

کارگاه طراحی محیط 2

3

اصلی

3

مرمت محیط و منظر

2

اصلی

4

*اختیاری  1 (تکنیک های ساخت و اجرا)

2

اختیاری

5

*اختیاری  2 (مواد و مصالح و تکنیک ها)

2

اختیاری

6

*اختیاری  3 (گردشگری روستایی)

2

اختیاری

7

*اختیاری  4 (کاربرد دورسنجی در شناخت محیط)

2

اختیاری

8

*اختیاری  5 (سیر اندیشه های منظرسازی)

2

اختیاری

جمع واحد

11

      * دانشجویان موظف هستند از دروس اختیاری اعلام شده فوق 2 درس معادل 4 واحد را انتخاب نمایند

 

 

 

          نیمسال سوم

 

نام درس

تعداد واحد

نوع واحد

1

کارگاه طراحی محیط 3

3

اصلی

2

شناخت و تحلیل منظر

2

اصلی

3

پایان نامه

6

اصلی

جمع واحد

11

 

 

          نیمسال چهارم

 

نام درس

تعداد واحد

نوع واحد

1

پایان نامه

6

اصلی