- جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

اطلاعیه جلسه دفاع

طراحی اکولوژیک منظر پیراشهری به منظور تعدیل اثرات حرارت سطحی محیطی (دوشنبه 1397/7/9 ساعت 8:30)

نام دانشجو:  مرتضی موسی لو

رشته تحصیلی:  مهندسی طراحی محیط زیست

عنوان پایان نامه: طراحی اکولوژیک منظر پیراشهری به منظور تعدیل اثرات حرارت سطحی محیطی

اساتید راهنما:   جناب آقای دکتر حسن دارابی و جناب آقای دکتر امیرهوشنگ احسانی  

استاد مشاور: _______________

تاریخ دفاع: دوشنبه 1397/7/9 ساعت 8:30

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو