نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طراحی-منابع و مواخذ

طراحی-منابع و مواخذ


منابع آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست

 

 

 

نظر به اینکه رشته فوق فاقد لیسانس می باشد، دانش آموختگان با گرایشهای مختلف (نظیر مهندسی عمران،  فضای سبز، باغبانی، معماری، منابع طبیعی، و ...) بر اساس شرایط مندرج در دفترچه کنکور سازمان سنجش می توانند دراین رشته پذیرفته شوند. مهمترین منابع پیشنهادی بشرح ذیر می باشد:

 

 

نکته مهم

قابل ذکر است که منابع ارائه شده صرفا به منظور راهنمایی و آشنایی با رشته مهندسی طراحی محیط زیست معرفی شده‌اند و به هیچ عنوان جنبه رسمی ندارد. توصیه می‌شود داوطلبین منابع موضوعات مشابه را نیز مطالعه نمایند.

 

 

***تذکر بسیار مهم

موسسات و آتلیه های آموزشی خارج از دانشکده محیط زیست به هیچ عنوان مورد تایید گروه مهندسی طراحی محیط زیست دانشگاه تهران نمی باشد.

 

 

 

الف: بیان تصویری:

 1. عناصر طراحی بصری در منظر، تالیف سایمون بل، ترجمه دکتر محمدرضا مثنوی، انتشارات دانشگاه تهران 1387
 2. شناخت و تحلیل سایت؛ رویکرد زمینه گرا در برنامه ریزی پایدار زمین و طراحی سایت، تالیف جیمز لاگرو، ترجمه دکتر محمدرضا مثنوی، انتشارات دانشگاه تهران 1392
 3. اصول و مبانی طراحی، تألیف فرانسیس د.ک. چنیگ، ترجمه محمد حسن اثباتی، انتشارات مارلیک. 1375
 4. تفکر ترسیمی برای معماران و طراحان، نویسنده  پل لازیو ترجمه: سعید آقائی،  ناشر : گنج هنر - پرهام نقش ١٣٨٩
 5. معماری فرم، فضا و نظم، تألیف د.ک. چنیگ، ترجمه زهره قراگوزلو، انتشارات دانشگاه تهران 1370.
 6. پرسپکتیو، تألیف گوئن وایت، ترجمه هرمز معزز، انتشارات نوبهار 1350.
 7. تکنیکهای گرافیک، مترجم منصور حسامی، جهاد دانشگاهی هنر، 1376.
 8. م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ای‍ت‌ ب‍رای‌ م‍ع‍م‍اران‌ م‍ن‍ظر ، تالیف اس‍ت‍روم‌، اس‍ت‍ی‍ون‌. ک‍ورت‌ ن‍ات‍ان.. ؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌ س‍ازم‍ان‌ پ‍ارک‍ه‍ا و ف‍ض‍ای‌ س‍ب‍ز ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌. ت‍ه‍ران: س‍ازم‍ان‌ پ‍ارک‍ه‍ا و ف‍ض‍ای‌ س‍ب‍ز ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌. ۱۳۸۰
 9.  

 

9. Architectural Drawing, Paul. Laseau, Design Press, 1991

10. Illustration Guide, Lary Evans, Vannostrand Hold Company, New York, 1982

11. Plan Graphics, Davis and Davis T.D. Walker, John Wiley Fifth Ed. 2000

 

ب: اطلاعات عمومی محیط زیست:

 

 1. زیبایی شناسی محیط زیست؛ نظریه ها، سیاست ها و برنامه ریزی، تالیف داگلاس پورتیوس، ترجمه دکتر محمدرضا مثنوی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1389
 2. گردشگری کاربردی، مفاهیم و مدل ها. تالیف امیرهوشنگ احسانی.انتشارات دانشگاه تهران.1394
 3. برنامه‌ریزی محیطی برای توسعه زمین – ترجمه سید حسین بحرینی – کیوان کریمی، انتشارات دانشگاه تهران، 1381.
 4. مقدمه‌ای بر شناخت محیط زیست، تألیف کامبیز بهرام سلطانی، حفاظت محیط زیست، 1365.
 5. منظر: الگو، ادراک و فرآیند – ترجمه بهناز امین‌زاده، انتشارات دانشگاه تهران، 1382
 6. مبانی محیط زیست، تالیف کنت وات، ترجمه  عبدالحسین وهابزاده، ناشر: جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد. (1389)
 7. باغ ایرانی، بازتابی از بهشت ،مقتدر, محمد رضا،خوانساری, مهدی ویاوری, مینوش (مترجم:آران, مشاور، تهران، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری). 1383
 8. م‍ات‍لاک‌، ج‍ان‌. ۱۳۷۹. آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا طراح‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط و من‍ظر‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ حوزه معاونت خدمات شهری س‍ازم‍ان‌ پ‍ارک‍ه‍ا و ف‍ض‍ای‌ س‍ب‍ز ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌. ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ پ‍ارک‍ه‍ا و ف‍ض‍ای‌ س‍ب‍ز ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌
 9. مجلات محیط شناسی، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، مقالات مربوط به طراحی محیط.ویلبر, دانلد (1383)
 10.  باغ های ایران و کوشک های آن مترجم:صبا, مهین دخت، تهران، علمی و فرهنگی.
 11. شناخت محیط زیست؛ زمین سیاره زنده، تالیف دانیل بوتکین، ترجمه عبدالحسین وهابزاده، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1386

11. Randall Thomas. Environmental Design: An Introduction for Architects and Engineers. Taylor & Francis; 3 edition (January 15, 2006)

12. Richard T.T. Forman,1995,Land mosaics: The Ecology of Landscapes and Regions, Cambridge University Press.

 

 

ج: فضای سبز شهری، تاریخ و معماری آن:

 

 1. درختان و محیط زیست، هنریک مجنونیان، سازمان حفاظت محیط زیست، 1369.
 2. طراحی با طبیعت، تالیف ایان مک هارگ، ترجمه عبدالحسین وهابزاده، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1389
 3. معماری، باغ و منظر، هما ایرانی بهبهانی، انتشارات دانشگاه تهران 1392
 4. فرآیند طراحی شهری، دکتر سید حسین بحرینی، انتشارات دانشگاه تهران،1377
 5. کاربری زمین، اثر متقابل اقتصاد، اکولوژی و هیدرولوژی، اثر: جی، آر، اکالاگان. ترجمه دکتر منوچهر طبیبیان. انتشارات دانشگاه تهران1378
 6. گیاهان پوششی، سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران، 1372.
 7. طراحی کاشت منظر، تالیف نانسی لثچینسکی، ترجمه  محسن کافی، نشر آییژ، 1387
 8. باغهای ایران و کوشکهای آن، تألیف دونالد وبلبر، ترجمه مهین‌دخت صبا، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1348.گونه‌های گیاهی سازگار با شرایط آب و هوایی تهران، سازمان پارکها، 1371.
 9.  باغهای ایرانی، پیرنیا, محمد کریم (1373) آبادی، 15، 9-4.
 10. جواهریان, فریال (1383) باغ ایرانی، حکمت کهن، منظر جدید تهران، موزه هنرهای معاصر ایران.
 11. طراحی پارک های کوچک، تالیف آن فورسایت و همکاران، ترجمه فاطمه روستایی، انتشارات آرمان شهر، 1389

13. Garden Trees. The Royal, Horticultural, Socterty, London, 1996

14. Trees in Urban Design, H Nefy. Armold, Van Nostrand RFtnhold Company, New York 1986.

15. Landscape Design With Plants. Bran Cloustant Landscape Imotitute.1999

16. Garden History: Philosophy and Design 2000 BC - 2000 AD. Tom Turner. Routledge press. 2005

 

 

د: زبان تخصصی

کلیه کتابها و مجلات مربوط به طراحی محیط، معماری و طراحی منظر به زبان انگلیسی بطور مثال کتاب

 زبان تخصصی برای دانشجویان محیط زیست – جعفر نوری – انتشارات دانشگاه آزاد

 

2. Landscape And Sustainability, John Benson (eb, Spon Press).

 

مجلات:

1.Landscape Design

2. Landscape Architectural

3. Landscape Journal

4. Landscape And Urban Planning

5. International Journal of Environmental Research

 

 

**********************

مجددا تاکید می گردد که منابع ارائه شده صرفا به منظور راهنمایی و آشنایی با رشته مهندسی طراحی محیط معرفی شده‌اند و به هیچ عنوان جنبه رسمی ندارد. توصیه می‌شود داوطلبین منابع موضوعات مشابه را نیز مطالعه نمایند.

 

***تذکر بسیار مهم

موسسات و آتلیه های آموزشی خارج از دانشکده محیط زیست به هیچ عنوان مورد تایید گروه مهندسی طراحی محیط زیست دانشگاه تهران نمی باشد.