نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرمت CD پایان نامه گروه مهندسی طراحی

فرمت CD پایان نامه گروه مهندسی طراحی


   دانشجویان به هنگام فارغ التحصیلی موظف هستند CD پایان نامه خود را مطابق با قاب و جلد نمونه ی زیر تحویل دفتر گروه بدهند.

 

 

  *** تصویر پس زمینه جلد CD می تواند بر اساس موضوع پایان نامه تنظیم گردد.