اطلاعیه ها و اخبار آموزشی اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

فرم تعهدنامه مفقود شدن کارت دانشجویی مربوط به دانشجوی دارای وضعیت: در شرف فارغ التحصیلی، محروم از تحصیل، انصراف از تحصیل و انتقالی

دانشجویان دارای وضعیت مذکور که کارت دانشجویی خود را مفقود نموده اند و باید تسویه حساب نمایند از این فرم استفاده نمایند . در ضمن درخصوص نحوه ورود این دانشجویان برای بارگذاری فرم و واریز هزینه مفقود شدن کارت مبلغ (500/000 ریال ) از طریق درگاه الکترونیکی صورت پذیرد.

فرم تعهدنامه مفقود شدن کارت دانشجویی