آرشیو اخبار امور دانشجویی آرشیو اخبار امور دانشجویی

اطلاعیه های امور دانشجویی اطلاعیه های امور دانشجویی

قابل توجه دانشجویانی که موفق به ثبت درخواست وام نشده اند

قابل توجه دانشجویانی که موفق به ثبت درخواست وام نشده اند


قابل توجه دانشجویانی که موفق به ثبت درخواست وام تحصیلی نشده اند

دانشجویان متقاضی وام تحصیلی نیمسال جاری که تاکنون موفق به ثبت درخواست وام تحصیلی در سامانه گلستان نشده اند، می توانند از تاریخ 1393/7/26 به مدت محدودی نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه گلستان اقدام نمایند. شایان ذکر است عدم ثبت درخواست وام توسط دانشجویان در سامانه گلستان به منزله عدم نیاز به وام است و وامی پرداخت نخواهد شد.