اطلاعیه ها و اخبار آموزشی اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

قابل توجه دانشجویان دکتری متقاضی فرصت مطالعاتی (صرفاً دانشجویان ورودی ۹۳ و ۹۴)

کلیه متقاضیان از طریق سامانه ثبت درخواست اداره کل بورس و اعزام دانشجویان خارج به آدرس https://portal.saorg.ir نسبت به ثبت درخواست؛ بارگذاری مدارک و مستندات و اخذ کد پیگیری اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم ثبت درخواست در سامانه فوق؛ ارسال درخواست امکانپذیر نخواهد بود.