اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

« بازگشت

قابل توجه دانشجویان ذکور (مشمول خدمت نظام وظیفه)

به اطلاع می رساند کلیه دانشجویان ذکور مشمول خدمت نظام وظیفه ورودی 93 در کلیه مقاطع جهت دریافت برگه معافیت تحصیلی ملزم به انجام مراحل ذیل می باشند:

1- دریافت فرم ب نظام وظیفه از آموزش دانشکده

2-  ارائه فرم مذکور به مراکز پلیس +10 و دریافت برگه معافیت تحصیلی

3-  ارائه فرم معافیت تحصیلی تأیید شده به آموزش دانشکده

شایان ذکر است دانشجویانی که فرم معافیت تحیلی تایید شده را به آموزش تحویل نداده باشند حق شرکت در امتحانات پایان ترم را نخواهند داشت.