اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

« بازگشت

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

1393/5/11

کلیه دانشجویان عزیز شاهد و ایثارگر ملزم به ارائه مدارک ایثارگری به واحد آموزش دانشکده حداکثر تا تاریخ 1393/6/15 می باشند.