آرشیو اخبار امور دانشجویی

اطلاعیه های امور دانشجویی

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه نیمسال جاری که تاکنون موفق به ثبت درخواست در سامانه گلستان نشده اند

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه نیمسال جاری که تاکنون موفق به ثبت درخواست در سامانه گلستان نشده اند


دانشجویان متقاضی وام شهریه نیمسال جاری که تاکنون موفق به ثبت درخواست در سامانه گلستان نشده اند، می توانند از تاریخ 10/8/1393 لغایت 19/8/1393 نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه گلستان اقدام نمایند. شایان ذکر است مهلت مذکور تمدید نخواهد شد و عدم ثبت درخواست وام توسط دانشجویان در سامانه گلستان به منزله عدم نیاز به وام است و وامی پرداخت نخواهد شد. 

         شایان ذکر است مراتب در سامانه گلستان، سایت خوابگاه و سایت تغذیه اطلاع رسانی خواهد شد.