آرشیو اخبار امور دانشجویی

اطلاعیه های امور دانشجویی

قابل توجه دانشجویان متقاضی ودیعه مسکن و انواع وام مسکن

قابل توجه دانشجویان متقاضی ودیعه مسکن و انواع وام مسکن


دانشجویان متقاضی ودیعه مسکن و انواع وام مسکن نیمسال جاری که تاکنون موفق به ثبت درخواست در سامانه گلستان نشده اند، می توانند از تاریخ 7/8/1393 به مدت محدودی نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه گلستان اقدام نمایند. شایان ذکر است عدم ثبت درخواست وام توسط دانشجویان در سامانه گلستان به منزله عدم نیاز به وام است و وامی پرداخت نخواهد شد.

شایان ذکر است مراتب در سامانه گلستان، سایت خوابگاه و سایت تغذیه اطلاع رسانی خواهد شد.