آرشیو آرشیو

اخبار گروه طراحی اخبار گروه طراحی

قابل توجه دانشجویان مهندسی طراحی محیط زیست ورودی 90

قابل توجه دانشجویان مهندسی طراحی محیط زیست ورودی 90


1393/5/10

دانشجویان موظف هستند حداکثر تا تاریخ 5/6/1393 گزارش نهایی پایان نامه ی خود را همراه با فرم شماره یک (فرم تعیین داور) جهت تعیین داور و تاریخ دفاع به دفتر گروه ارائه نمایند. بعد از تاریخ فوق امکان بررسی و  انجام هماهنگی های لازم جهت دفاع وجود نخواهد داشت.