آرشیو آرشیو

اخبار گروه طراحی اخبار گروه طراحی

قابل توجه دانشجویان مهندسی طراحی محیط زیست ورودی 91

قابل توجه دانشجویان مهندسی طراحی محیط زیست ورودی 91


1393/5/10

دانشجویان موظف هستند حداکثر تا تاریخ 6/10/1393 گزارش نهایی پایان نامه ی خود را همراه با فرم شماره یک (فرم تعیین داور) جهت تعیین داور و تاریخ دفاع به دفتر گروه ارائه نمایند. بعد از تاریخ فوق امکان بررسی و  انجام هماهنگی های لازم جهت دفاع وجود نخواهد داشت.

دانشجویان هر چه سریعتر جهت دریافت فرم حمایت از پایان نامه و تکمیل آن به دفتر گروه مراجعه کنند.