آرشیو آرشیو

اخبار گروه طراحی اخبار گروه طراحی

قابل توجه دانشجویان مهندسی طراحی محیط زیست ورودی 92

قابل توجه دانشجویان مهندسی طراحی محیط زیست ورودی 92


دانشجویان موظف هستند حد اکثر تا تاریخ 30 آبان 1393 پروپوزال خود را به دفتر گروه ارائه نمایند. بعد از این تاریخ به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نظر به مصوبه گروه، سقف مجاز پذیرش راهنمایی پایان نامه برای هر استاد بصورت مستقل 3 و بصورت مشترک (راهنمای اول و دوم) 6 دانشجو می باشد. لذا خواهشمند است نسبت به تعیین استاد راهنما و تصویب پروپوزال خود با توجه به ظرفیت مذکور اقدام نمایید.