آرشیو آرشیو

اخبار گروه طراحی اخبار گروه طراحی

قابل توجه کلیه دانشجویان مهندسی طراحی محیط زیست

قابل توجه کلیه دانشجویان مهندسی طراحی محیط زیست


1393/5/15

  • لطفا فایل  نقشه های پایه (نظیر توپوگرافی، زمین شناسی، عکس های هوایی و ماهواره ای، کاربری، هیدرولوژی، اقتصادی، اجتماعی و غیره) مربوط به پایان نامه و کارگاه ها را جهت تهیه بانک اطلاعاتی به صورت CD  جداگانه به دفتر گروه تحویل دهند.
  • مدیریت گروه در نظر دارد در هر ترم، طرح های نمونه و برگزیده ی کارگاه های طراحی دو و سه را مورد تشویق و تقدیر قرار دهد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر گروه مراجعه کنید.
  • خواهشمند است پس از تصویب پروپوزال، جهت تکمیل فرم حمایت از پایان نامه به دفتر گروه مراجعه فرمایند تا پرداخت آنها به موقع صورت پذیرد.