آرشیو اخبار آموزش

نمایش 1 - 7 از 207 نتیجه
آیتم در هر صفحه 7
از 30

اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که سنوات مجاز تحصیلی آنان به پایان رسیده است

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که سنوات مجاز تحصیلی آنان به پایان رسیده است


کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که سنوات مجاز تحصیلی آنان به پایان رسیده (کارشناسی ارشد 4 نیمسال و دوره دکتری 8 نیمسال)، ملزم به تکمیل فرم تمدیدسنوات و ارائه آن به گروه مربوطه جهت طرح درجلسه گروه، شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده، کمیسیون موارد خاص می باشند. شایان ذکر است چنانچه فرم تکمیل شده تمدیدسنوات به همراه صورتجلسات مذکور به اداره آموزش دانشکده واصل نگردد، برگزاری جلسه دفاع ازپایان نامه امکانپذیر نبوده و هیچ مسئولیتی نیز متوجه اداره آموزش نمی باشد. لذا خواهشمنداست دراسرع وقت نسبت به تکمیل فرم مزبور و انجام مراحل فوق اقدام فرمائید.