مجله محیط شناسی

تماس با محیط شناسی

آدرس پستی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، نبش کوچه دکتر عبدالحسین زرینکوب، پلاک 15، دانشکده محیط زیست
کدپستی:   1417853111
تلفن:  82083176 و 66487170
فاکس:   66407719      
پست الکترونیکی:      mag_natures@ut.ac.ir
آدرس اینترنتی:            http://jes.ut.ac.ir

 

مجله محیط شناسی (JES) از سال 1353 در مرکز هماهنگی مطالعات محیط زیست دانشگاه تهران چاپ و با توجه به ماهیت بین رشته ای آن، میدان تازه ای پیش روی پژوهشگران گروههای مختلف آموزشی و پژوهشی دانشگاه قرار داده و نمونه کاملی از مشارکت رشته های مختلف دانشگاهی برای استفاده بهینه و توسعه پایدار محیط زیست می باشد. این مجله از تاریح 1379/11/3 بر اساس رای یکصد و چهل و نهمین جلسه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور حائز شرایط دریافت درجه علمی-پژوهشی شناخته شد. 
 
مقالات این نشریه کلیه زمینه های پژوهشی محیط زیست به زبان فارسی از جمله مهندسی محیط زیست، طراحی محیط زیست، مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست، اقتصاد محیط زیست، مدیریت سوانح طبیعی، مدیریت و تکنولوژی مواد زائد، آلودگی خاک، آلودگی منابع آب، آلودگی هوا، تکنولوژی آب و فاضلاب، مدیریت سوانح طبیعی، برنامه ریزی شهری و محلی، پایداری اکوسیستم ها، جنگلها و منابع طبیعی، اکولوژی حیات وحش، اکولوژی انسانی، اکوتوریسم، اقتصاد محیط زیست، حقوق محیط زیست، اکولوژی شهری، برنامه ریزی و طراحی منظر شهری و محیطی، طراحی منظر پایدار، طراحی منظر اکولوژیکی، آمایش سرزمین، پایداری محیطی و بازسازی مناطق تاریخی را پوشش می دهد.

مدیرمسئول: دکتر علیرضا نورپور

 سر دبیر: دکتر سعید گیتی پور

مدیر داخلی: دکتر لعبت زبردست

 

شاپا: 8620-1025

شاپا الکترونیکی: 6922-2345

 https://jes.ut.ac.ir

mag_natures@ut.ac.ir


 

محیط شناسی

محیط شناسی