آرشیو اخبار امور دانشجویی

اطلاعیه های امور دانشجویی

مدارک مورد نیاز جهت استفاده از وام ازدواج

مدارک مورد نیاز جهت استفاده از وام ازدواج


به اطلاع می رساند مدارک مورد نیاز وام ازدواج در سیستم صندوق رفاه به شرح ذیل می باشد:

1- الصاق صفحات مشخصات زوج و زوجه سند ازدواج در قسمت سند تاهل 

2- الصاق صفحه دوم شناسنامه در قسمت الصاق سند تحصیلات