- سه‌شنبه، ۲۸ اسفند ۱۳۹۷

تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا) تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

اطلاعیه جلسه دفاع اطلاعیه جلسه دفاع

مرمت اکولوژیک رودخانه های شهری نمونه موردی: مهران رود تبریز (دوشنبه 1397/11/1 ساعت 13)

نام دانشجو:  پریسا رسولی 

رشته تحصیلی:  مهندسی طراحی محیط زیست

عنوان پایان نامه: مرمت اکولوژیک رودخانه های شهری نمونه موردی: مهران رود تبریز

اساتید راهنما:   دکتر دارابی – دکتر احسانی

استاد مشاور: -----------

تاریخ دفاع: دوشنبه 1397/11/1 ساعت 13

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو