- جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

اطلاعیه جلسه دفاع

مرمت اکولوژیک رودخانه های شهری نمونه موردی: مهران رود تبریز (دوشنبه 1397/11/1 ساعت 13)

نام دانشجو:  پریسا رسولی 

رشته تحصیلی:  مهندسی طراحی محیط زیست

عنوان پایان نامه: مرمت اکولوژیک رودخانه های شهری نمونه موردی: مهران رود تبریز

اساتید راهنما:   دکتر دارابی – دکتر احسانی

استاد مشاور: -----------

تاریخ دفاع: دوشنبه 1397/11/1 ساعت 13

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو