تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

نمایش 1 - 25 از 204 نتیجه
آیتم در هر صفحه 25
از 9

اطلاعیه جلسه دفاع

مرمت اکولوژیک رودخانه های شهری نمونه موردی: مهران رود تبریز (دوشنبه 1397/11/1 ساعت 13)

مرمت اکولوژیک رودخانه های شهری نمونه موردی: مهران رود تبریز (دوشنبه 1397/11/1 ساعت 13)


نام دانشجو:  پریسا رسولی 

رشته تحصیلی:  مهندسی طراحی محیط زیست

عنوان پایان نامه: مرمت اکولوژیک رودخانه های شهری نمونه موردی: مهران رود تبریز

اساتید راهنما:   دکتر دارابی – دکتر احسانی

استاد مشاور: -----------

تاریخ دفاع: دوشنبه 1397/11/1 ساعت 13

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو