- سه‌شنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

اطلاعیه جلسه دفاع

مطالعه و مدلسازی پخش پلوم رودخانه چشمه کیله تنکابن در دریای خزر و بررسی منطقه تحت تاثیر آن (سه شنبه 1397/11/2 ساعت 15)

نام دانشجو:  محسن محمدآقا

رشته تحصیلی:  مهندسی محیط زیست – گرایش سواحل

عنوان پایان نامه:   مطالعه و مدلسازی پخش پولوم رودخانه چشمه کیله تنکابن در دریای خزر و بررسی منطقه تحت تاثیر آن

اساتید راهنما:   دکترحاجی زاده

استاد مشاور: -------------

تاریخ دفاع: سه شنبه 1397/11/2  ساعت 15

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو