نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت اجرایی و دانشجویی-تلفن

معاونت اجرایی و دانشجویی-تلفن


معاونت اداری و مالی

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
دکتر امیرهوشنگ احسانی معاون اداری و مالی      
  مسئول دفتر 66487171 3166 66487171