نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت اداری مالی-تلفن

معاونت اداری مالی-تلفن


 

معاونت اداری و مالی

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
دکتر حسن دارابی معاون اداری و مالی      
سید کامران کازرونی زاده مسئول دفتر   2995  

امور اداری و پشتیبانی

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
فاطمه نعیمی کارشناس مسئول  66956668 2995  
احمد میرزایی مسئول بیمه   3190  

حسابداری

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
مینا پورعلی رئیس حسابداری 66487167 2833  
امور فرهنگی و روابط عمومی
نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
سید کامران کازرونی زاده     2995  

اموال

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
  امین اموال   3181  

کارپردازی

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
ابراهیم شمسی پور کارپرداز   3161  

تاسیسات

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
غلامرضا گیلانی     3195  

خدمات

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
حمدالله رحیمی     3196  
کمال سلیمانی     3196  
عابدین نوروزی     3196  
اسمعلی مددپور     3577  
زهرا حق پرست     3577