نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت اداری و مالی-تلفن

معاونت اداری و مالی-تلفن


معاونت اداری و مالی

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
دکتر علیرضا نورپور معاون اداری و مالی      
زهرا روحی مسئول دفتر   3166  
فاطمه نعیمی مسئول دفتر   3166