نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت آموزشی-تلفن

معاونت آموزشی-تلفن


معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
دکتر بابک امیدوار معاون آموزشی      
رفعت اسدی مسئول دفتر 66487169 3159