نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت آموزشی-تلفن

معاونت آموزشی-تلفن


معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
دکتر بابک امیدوار معاون آموزشی      
رفعت اسدی مسئول دفتر 66487169 3159  
محمد مهدی لطفی کارشناس امور هیات علمی      

 آموزش

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
فریال افشار

کارشناس مسئول

(دکترا)

  3189  
فرزانه تورانی

کارشناس آموزش 

(گروه‌ محیط زیست: برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست) (گروه مهندسی طراحی محیط زیست

  3198  
نگین نیک اقبال

کارشناس آموزش

(گروه مهندسی محیط زیست)

  3198  

گروه ها

مسئول دفتر   عنوان شماره مستقیم  داخلی نمابر
محمد خسروبیگی گروه مهندسی محیط زیست   3155  
پانیسا حسن زاده گروه مهندسی طراحی محیط زیست   3154  
پانیسا حسن زاده برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست   3154