نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت پژوهشی-تلفن

معاونت پژوهشی-تلفن


معاونت پژوهشی

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
دکتر محمد علی عبدلی معاون پژوهشی      
فرنوش بهرامی کارشناس 66956667 3177-3179  
رضوان سعیدی کارشناس 66956667 3177-3179