نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت پژوهشی-تلفن

معاونت پژوهشی-تلفن


 

معاونت پژوهشی

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
دکتر اسماعیل صالحی معاون پژوهشی      
رضوان سعیدی رئیس اداره امور پژوهشی و ارتباط با صنعت/جامعه 66956667 3177  

انفورماتیک

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
لیدا انصاری کارشناس مسئول    3168  

 آزمایشگاه

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
دکتر علیرضا پرداختی سرپرست 66406605 3171  
فریماه سعیدی کارشناس مسئول    3193  
سیما امینی کارشناس مسئول   3171  
نگین عادلی اصل کارشناس   3171  

مجله محیط شناسی

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
    66487170