اطلاعیه ها و اخبار آموزشی اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

مقررات انتخاب واحد-مشروطی-سنوات دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا (ورودی سال 1392 به بعد)

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

1393/2/7

مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته (دوره های :روزانه-شبانه-مجازی) - فرهنگیان در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

-حداکثر سنوات تحصیلی : 2 سال (4 نیمسال)

- حداکثر تعداد دروس جبرانی (کمبود12 واحد)

-حداقل نمره قبولی : 12(برای دروس دوره و دروس جبرانی*)

* توضیح: نمره دروس جبرانی در میانگین دانشجو (نیمسال مربوط و کل) محسوب نمی شود.

- حداقل واحد در هر نیمسال :  8 واحد   

- حداکثر واحد در هر نیمسال :     12 واحد

مرخصی تحصیلی : حد اکثر یک نیمسال  (با احتساب در سنوات تحصیلی)

توضیح:برای دوره مجازی مربوط به ورودیهای سال 1389 الی 1392 طبق آیین نامه مصوب سال 1389 دانشگاه تهران) : حداقل: 6 واحد و حداکثر: 12 واحد و با انتخاب واحدهای کمبود(جبرانی)حداکثر: 14 واحد می باشد. درضمن آیین نامه جدید مصوب مرداد ماه سال 1392 شورای آموزشی دانشگاه برای ورودیهای سال 1393 وبعد از ان پس از طی مراحل لازم متعاقباً برای اصلاح در سیستم و اجرا برای دانشجویان ورودی مربوط اعلام خواهد گردید.

- معدل قابل قبول نیمسال : حداقل 14  برای عدم مشروط  محسوب شدن دانشجو                 

مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) آموزشی -پژوهشی:

 - حداکثر سنوات تحصیلی : 5/4 سال (9 نیمسال)

تعداد کل واحدهای دوره آموزشی18 واحد

-تعداد واحد مجاز انتخابی : حداقل واحد در هر نیمسال:   6 واحد   -   حداکثر واحد در هر نیمسال :   12 واحد         

حداقل نمره قبولی : -/14

تعداد واحد جبرانی (کمبود) حداکثر6 واحد-نمره قبولی: حداقل14(در میانگین دانشجو محسوب نمی شود) 

- معدل کل : حداقل -/16( برای عدم مشروطی در دوره آموزشی و امکان شرکت در امتحان جامع )

-زمان امتحان جامع : حداکثر نیمسال پنجم(طبق مصوبات قبلی شورای تحصیلات تکمیلی و

مصوبات شورای آموزشی دانشگاه سال 1392 و آیین نامه جدید دوره دکتری تخصصی توضیحات زیر در سیستم باید اجرا گردد.

1- برای دانشجویان ورودی سال 1391 و قبل از آن حداکثر 4 نیمسال می باشد.

2- دانشجو در صورت عدم موفقیت در نوبت اول امتحان جامع می تواند حداکثر در نیمسال بعدی بلافاصله در امتحان جامع نوبت بعدی شرکت نماید.

3- در صورت وجود دروس جبرانی یک نیمسال به سقف سنوات فوق الذکر اضافه می شود.

مرخصی تحصیلی : حد اکثر یک نیمسال ( با احتساب در سنوات تحصیلی)