اطلاعیه ها و اخبار آموزشی اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

نحوه درخواست سنوات تحصیلی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی در پیشخوان خدمت سیستم جامع آموزش دانشگاه

به اطلاع دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی می‌رساند، جهت درخواست سنوات تحصیلی (سنوات ارفاقی) می‌بایست با مراجعه به پیشخوان خدمت سیستم جامع آموزش دانشگاه به شرح زیر و طبقمقررات و مصوبات مربوط اقدام نمایند.

۱- پس از ورود وتکمیل فرم درخواست توسط دانشجو در سیستم جامع (پیشخوان- درخواست بررسی مسائل آموزشی دانشجو) و تأیید کارشناس مربوط (در گردش کار تعریف شده)، برای امضایمعاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس مربوط از طریق سیستم اتوماسیون ارجاع و سپس به اداره کل ارسال می‌شود. اطلاعات آموزشی از کارنامه دانشجو به صورت خودکار در فرم ثبت خواهد شد.

۲- پس از آن به شرط رعایت کلیه موارد ذکر شده و ضمیمه کردن مستندات لازم، توسط مدیریت کل دانشگاه، موضوع در جلسه کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه تهران مطرح پاسخ به صورت تهیه جوابیه اتوماسیون توسط کارشناس مربوط در واحد پذیرش و ثبت نام آن مدیریت تهیه و ارسال خواهد شد.

۳- سنوات ارفاقی برای دانشجویان ذکور مشمول پس ازتایید و ابلاغ مصوبه کمیسیون به صورت نامه جداگانه از مدیریت کل خدمات آموزشی دانشگاه برای نظام وظیفه تهیه و ارسال خواهد شد. ثبت نامو استفاده دانشجو از سنوات ارفاقی منوط به تأیید وصدور مجوز کتبی تمدید معافیت تحصیلی و تحویل به اداره آموزش و ثبت درسامانه جامع امکان پذیر خواهد بود.