آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی

اطلاعیه اطلاعیه

« بازگشت

نشست اعضاء انجمن های علمی دانشکده محیط زیست با رئیس جدید دانشکده

در این نشست اعضاء انجمنهای علمی و دبیر انجمن زیستا ضمن تشریح عملکرد خود طی چند مان اخیر ، اهداف و رویکردهای خود را با دکتر اردستانی رئیس دانشکده محیط زیست بیان نمودند.دکتر اردستانی نیز با استقبال از اهداف انجمنهای علمی هرگونه همکاری را با سایر بخش های علمی و پژوهشی دانشکده و خارج از آن را مفید و مورد حمایت دانشکده قرار داد.