آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی

اطلاعیه اطلاعیه

« بازگشت

نشست اعضاء انجمن های علمی دانشکده محیط زیست با رئیس جدید دانشکده

نشست اعضاء انجمن های علمی دانشکده محیط زیست با رئیس جدید دانشکده


در این نشست اعضاء انجمنهای علمی و دبیر انجمن زیستا ضمن تشریح عملکرد خود طی چند مان اخیر ، اهداف و رویکردهای خود را با دکتر اردستانی رئیس دانشکده محیط زیست بیان نمودند.دکتر اردستانی نیز با استقبال از اهداف انجمنهای علمی هرگونه همکاری را با سایر بخش های علمی و پژوهشی دانشکده و خارج از آن را مفید و مورد حمایت دانشکده قرار داد.