نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هیات علمی-تلفن

هیات علمی-تلفن


اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی 

شماره مستقیم

 داخلی

  دکتر امیر هوشنگ احسانی

  3170

  دکتر مجتبی اردستانی

   

  دکتر خسرو اشرفی

  3151

  دکتر بابک امیدوار

  3159

  دکتر جواد امیری

  3174

  دکتر بهنوش امین زاده

  3163

  دکتر اکبر باغوند

   

  دکتر مجید بغدادی

  2778

  دکتر هما بهبهانی

  3173

  دکتر مریم پازوکی

  3577

  دکتر علیرضا پرداختی

  3165

  دکتر علی ترابیان

   

  دکتر حمیدرضا جعفری

  3581

  دکتر ناصر حاجی زاده

  3172

  دکتر حسن دارابی

  3174

  دکتر علی دریابیگی

   

  دکتر لعبت زبردست

  3584

  دکتر امین سارنگ

   

  دکتر مجید شفیع پور

  3151

  دکتر تکتم شهریاری

  3585

  دکتر اسماعیل صالحی

  3801

  دکتر مسعود صدری نسب

  3584

  دکتر محمدعلی عبدلی

   

  دکتر فریدون غضبان

  3164

  دکتر شهرزاد فریادی

  3158

  دکتر عبدالرضا کرباسی

  3199

  دکتر سعید کریمی

  3801

  دکتر سعید گیتی پور

  3180

  دکتر سعید گیوه چی

  3578

  دکتر محمد رضا مثنوی

  3178

  دکتر بهرام ملک محمدی

  3185

  دکتر ناصر مهردادی

   

  دکتر محسن میر محمدی

  3584

  دکتر غلامرضا نبی بیدهندی

  3167

  دکتر تورج نصرآبادی

  3586

  دکتر احمد نوحه گر

  3183

  دکتر علیرضا نورپور

  3156

  دکتر روح اله نوری

   

  دکتر محمد حسین نیک سخن

  3179

  دکتر حسن هویدی

  3192

  دکتر احمد رضا یاوری