اطلاعیه ها و اخبار آموزشی اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

وضعیت و وسعت مناطق حفاظت شده و ارتباط آنها در مقیاس سیمای سرزمین با استفاده از رویکرد گراف در جهت پایداری مناطق حفاظت شده. مطالعه موردی: زاگرس مرکزی (دوشنبه 1397/10/17 ساعت 15)

نام دانشجو:  سجاد روشن 

رشته تحصیلی:  محیط زیست گرایش مدیریت

عنوان پایان نامه: وضعیت و وسعت مناطق حفاظت شده و ارتباط آنها در مقیاس سیمای سرزمین با استفاده از رویکرد گراف در جهت پایداری مناطق حفاظت شده. مطالعه موردی: زاگرس مرکزی

اساتید راهنما:   دکتر لعبت زبردست و دکتر احمدرضا یاوری

استاد مشاور: -------------

تاریخ دفاع: دوشنبه 1397/10/17  ساعت 15

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو